Pravilnik o strukturi i sadržaju polugodišnjih i godišnjih financijskih izvještaja Fonda za zaštitu ulagatelja objavljen je u Narodnim novinama br. 41/16., stupa na snagu 10. svibnja 2015., a prvi put primjenjuje se na polugodišnje financijske izvještaje sa stanjem na dan 30. lipnja 2016. godine. Ovim Pravilnikom propisuju se struktura i sadržaj polugodišnjih i godišnjih financijskih izvještaja kojima Operater Fonda za zaštitu ulagatelja izvještava Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga o financijskom položaju, sveobuhvatnoj dobiti i novčanim tokovima Fonda, te način izvještavanja Agencije. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.