Pravilnik o sadržaju revizije u društvu za osiguranje objavljen je u Narodnim novinama br. 151/14., stupa na snagu 27. prosinca 2014.
  Ovim Pravilnikom detaljnije se propisuje:
– oblik, najmanji opseg i sadržaj revizorskog pregleda društva za osiguranje,
– razlozi za odbijanje revizorskog izvješća društva za osiguranje i ocjene revizora,
– plan obavljanja revizije.
Odredbe ovoga Pravilnika na odgovarajući način se primjenjuju na reviziju financijskih izvještaja društava za reosiguranje te na reviziju konsolidiranih financijskih izvještaja grupe osiguravatelja, konsolidirane financijske izvještaje grupe ako su članovi grupe i nefinancijske institucije koje društvo za osiguranje sastavlja na temelju Zakona o računovodstvu i konsolidirane financijske izvještaje osiguravateljnog holdinga te mješovitog osiguravateljnog holdinga.
  ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.