Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra udruga objavljen je u Narodnim novinama br. 32/15., stupa na snagu 28. ožujka 2015.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik, sadržaj i način vođenja registra udruga (u daljnjem tekstu: registar) koji se vodi u ministarstvu nadležnom za poslove rada, uredu državne uprave u županiji, odnosno uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove rada, a u koji se upisuju sindikati, udruge poslodavaca, udruge sindikata više razine i udruge poslodavaca više razine, ovisno o tome djeluje li udruga u jednoj ili više županija ili na teritoriju cijele Republike Hrvatske.
  ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.