Zakon o udrugama (Narodne novine. br. 74 /14., dalje: Zakon), stupio  je na snagu 1. listopada 2014. i uredio obvezu donošenja novog  Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra udruga Republike Hrvatske i registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj  (Narodne novine. br. 4/15., dalje: Pravilnik)  koji je donesen je u siječnju 2015.
Tim Pravilnikom je  propisan oblik i sadržaj registra udruga i registra stranih udruga, sadržaj zahtjeva za upis u registar udruga i registar stranih udruga, zahtjeva za upis promjena u registar udruga i registar stranih udruga, sadržaj izvatka iz registra udruga i registra stranih udruga.
Jednako tako, Pravilnikom su  propisani oblici  razvrstavanja udruga, način podnošenja zahtjeva za upis u registar udruga i registar stranih udruga te način upisa i vođenja registra udruga i registra stranih udruga, zbirki isprava te upis prestanka  postojanja udruga sa svojstvom pravne osobe i prestanka  djelovanja stranih udruga u Republici Hrvatskoj.
  Izrađena je nova web aplikacija Registra udruga u koju su preneseni  svi postojeći podaci o registriranim udrugama, a prilikom usklađivanja statuta sa Zakonom, nadopunjavat će se  podaci o udrugama prema proširenom sadržaju ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.