Pravilnik o provedbi vlastite procjene rizika i solventnosti objavljen je u Narodnim novinama 1/15., stupa na snagu 10. siječnja 2015.
  Ovim Pravilnikom Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga detaljnije propisuje način provedbe vlastite procjene rizika i solventnosti društva za osiguranje i društva za reosiguranje u pripremnoj fazi za Solventnost II u skladu sa Smjernicama za anticipativnu procjenu vlastitih rizika društva (utemeljenu na načelima vlastite procjene rizika i solventnosti) (EIOPA-CP-13/09), opseg tržišta te rokove izvješćivanja Agencije o rezultatima svake vlastite procjene rizika i solventnosti.
Odredbe ovog Pravilnika na odgovarajući se način primjenjuju i na grupe osiguravatelja.
  ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.