Povodom dopisa Porezne uprave, Područnog ureda Gospić, Klasa: 411-01/07-01/2, Ur. broj: 513-07-09/07-1 od 1. veljače 2007. kojim se traži dodatna uputa o tome kako postupiti po zahtjevu za naknadnom uplatom doprinosa a vezano uz Pravilnik o postupku naknadne uplate doprinosa otpisanih zbog zastare i nenaplativosti za osiguranike koji su sami za sebe obveznici doprinosa i obveznici plaćanja doprinosa (Narodne novine br. 136/06.) i nastavno uz uputu Porezne uprave – Središnjeg ureda Klasa: 411-01/07-01/2, Ur. broj: 513-07-21-01/07-1 od 17. siječnja 2007. dajemo uputu o postupanju. 1. Pokretanje postupka Postupak za utvrđivanje prava odnosno obveze naknadne uplate doprinosa pokreće se povodom pisanog podneska stranke i to, u ovom slučaju, samo naknadne uplate doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti jer se ova uputa odnosi na primjenu Pravilnika (članak 1.) o postupku naknadne uplate doprinosa otpisanih zbog zastare i nenaplativosti za osiguranike koji su sami za sebe obveznici doprinosa i obveznici plaćanja doprinosa (dalje u tekstu Pravilnik). Predmet se vodi kao upravni postupak pod brojem Klasa: UP/I-411-01/07-001/___, Ur. broj: 513-07-___. Na podnesku se obvezno poziva na prethodno doneseno (pravomoćno) rješenje (ili više rješenja, za više godina) kojim je utvrđena zastara prava na ...