Pravilnik o obliku i iznosu kapitala društva za upravljanje UCITS fondovima objavljen je u Narodnim novinama br. 151/14., stupa na snagu 1. siječnja 2015.
  Ovim se Pravilnikom prenose odredbe članka 163. i članka 3. stavka 1. točke 47. Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, izmjeni Direktive 2002/87/EZ te stavljanju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ te odredbe Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013 o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012, u dijelu koji se odnosi na određenje regulatornog kapitala.
  ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.