Pravilnik o minimalnim standardima, načinu obračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima objavljen je u Narodnim novinama br. 10/16., stupa na snagu 6. veljače 2016. Pravilnikom o minimalnim standardima, načinu obračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva osiguranja prema računovodstvenim propisima propisuju se: minimalni standardi, način obračuna i mjerila za izračun tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima.
Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na upravu na odgovarajući način se primjenjuju na upravni odbor i izvršne direktore Društva, a odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na Društvo, na odgovarajući način se primjenjuju na društvo za reosiguranje. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.