Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2016. godinu objavljen je u Narodnim novinama 136/15., stupa na snagu 26. prosinca 2015. Ovim Pravilnikom uređuje se izračun i visina naknada te način i izvršenje naplate naknada koje naplaćuje Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu: Agencija) za 2016. godinu. Obveznici plaćanja naknada su:
1. društva za osiguranje i društva za reosiguranje iz članka 2., članka 82. stavka 1. i 3., članka 86. stavka 1. i članka 88. stavka 1. Zakona o osiguranju (Narodne novine br. 151/05., 87/08., 82/09., 54/13. i 94/14.), u daljnjem tekstu: ZOS,
2. društva za zastupanje u osiguranju iz članka 235. ZOS-a, obrti za zastupanje u osiguranju iz članka 236. ZOS-a, društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju iz članka 242. ZOS-a, kreditne institucije iz članka 250. stavka 4. ZOS-a koje su dobile dozvolu Hrvatske narodne banke za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju i imaju suglasnost Agencije za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju, investicijska društva iz članka 250. stavka 4. ZOS-a koja su dobila dozvolu Agencije za obavljanje djelatnosti zastupanja ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.