Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu polaganja, primjene te povratu instrumenata osiguranja plaćanja koji se koriste u carinskim postupcima objavljen je u Narodnim novinama br. 41/14., stupa na snagu 1. travnja 2014.   U Pravilniku o uvjetima i načinu polaganja, primjene te povrata instrumenata osiguranja plaćanja koji se koriste u carinskim postupcima (Narodne novine br. 70/13.) u članku 25. stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Odobrenja za podnošenje vlastite bjanko mjenice kao instrumenta osiguranja duga, a koja su izdana sukladno članku 453. stavku 1. i 2. Uredbe za provedbu Carinskog zakona važe do izdavanja odgovarajućih odobrenja prema odredbama ovoga Pravilnika, a najkasnije do 30. lipnja 2014. godine.«. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.