Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata objavljen je u Narodnim novinama br. 62/13., stupa na snagu 1. lipnja 2013.   Članak 1.   U Pravilniku o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata (»Narodne novine«, broj 145/12 i 18/13) u članku 5. iza stavka 3. dodaju se novi stavci koji glase:
»Visina premije energetskog subjekta (P) za sve naftne derivate s dodanim multifunkcionalnim aditivima tijekom namješavanja, skladištenja ili otpreme utvrđuje se slobodno. Aditivi su spojevi koji nisu ugljikovodici, a koji se dodaju ili miješaju s derivatom kako bi se izmijenila njegova svojstva. Multifunkcionalni aditivi su spojevi koji nisu ugljikovodici, a koji se naknadno dodaju ili miješaju s derivatom od strane distributera/trgovca kako bi se izmijenila njegova svojstva.
Energetski subjekt mora kupcima omogućiti kupnju pojedinog naftnog derivata bez dodanih multifunkcionalnih aditiva na svakoj benzinskoj postaji gdje prodaje pojedini naftni derivat.
Ako na benzinskoj postaji ne postoji mogućnost kupnje pojedinog naftnog derivata bez dodanih multifunkcionalnih aditiva, tada je energetski subjekt dužan primijeniti maloprodajnu cijenu koja je jednaka ili niža od cijene koju je za taj naftni ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.