Pravilnik o izdvajanju poslova ili funkcija objavljen je u Narodnim novinama br. 151/14., stupa na snagu 27. prosinca 2014.
  Ovim se Pravilnikom podrobnije utvrđuju uvjeti za izdvajanje poslova ili funkcija društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje, pravila za upravljanje rizicima koji su povezani s izdvajanjem poslova ili funkcija, područje primjene internih akata u vezi s izdvajanjem poslova ili funkcija, zahtjevi u vezi s pristupom podacima i dokumentaciji te obavljanjem nadzora od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, obvezni sadržaj ugovora koji se sklapa s pružateljima usluga radi obavljanja izdvojenih poslova te sadržaj dokumentacije u svrhu izvještavanja Agencije.
Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na Društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja su dobila dozvolu za rad od Agencije.
  ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.