Na vaš prethodno navedeni akt, u kome postavljate pitanje kako postupiti u situacijama kada tvrtka, koja je od uvezene instant kave za koju je prilikom uvoza platila poseban porez na kavu, proizvela cappuccino koji izvozi, zatraži povrat iznosa posebnog poreza plaćenog za uvezenu instant kavu, u nastavku odgovaramo: 1. Sukladno odredbi članka 8. stavak 1. Zakona o posebnom porezu na kavu (Narodne novine br. 87/05.), povrat posebnog poreza ostvaruje porezni obveznik koji je prilikom uvoza kave platio posebni porez te je taj isti proizvod naknadno izvezao. Porezni obveznik ima pravo na povrat posebnog poreza na izvezenu kavu u visini plaćenog posebnog poreza pri uvozu. Povrat posebnog poreza na kavu ostvaruje se ukoliko je: – uvoznik platio posebni porez pri uvozu, – izvezao istu vrstu proizvoda na koji je pri uvozu platio posebni porez, – uvoznik i izvoznik ista osoba. Slijedom navedenog, u konkretnom slučaju ne može se ostvariti pravo na povrat temeljem odredbe članka 8. stavak 1. Zakona, iz razloga što se radi o izvozu druge vrste proizvoda od one na koju je pri uvozu plaćen posebni porez. 2. Sukladno članku 8. stavak 2. predmetnog Zakona, porezni obveznik ostvaruje pravo na povrat posebnog poreza po ...