Da li je moguće ostvariti povrat poreza plaćenog u Velikoj Britaniji po osnovi rada na brodu u vlasništvu britanske kompanije? Odredbama članka 128. Pomorskog zakonika (Narodne novine br. 181/04., 76/07. i 146/08.) propisano je da član posade broda u međunarodnoj plovidbi bez obzira na državnu pripadnost broda, koji u Republici Hrvatskoj ima prebivalište, odnosno uobičajeno boravište (rezident), jest obveznik poreza na dohodak od nesamostalnog rada prema primicima ostvarenima po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi osim ako je plovio 183 dana ili više dana u godini za koju se utvrđuje obveza poreza na dohodak. Vrijeme od 183 dana ne mora biti povezano. Sukladno članku 85. stavku 1. točki 6. i stavku 2. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 95/05., 96/06., 68/07., 146/08., 2/09., 9/09., 146/09. i 123/10.) propisano je da godišnju poreznu prijavu obvezno podnose članovi posade broda koji su rezidenti ako u poreznom razdoblju ostvare dohodak od nesamostalnog rada po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi, bez obzira na broj dana plovidbe. Član posade broda koji je rezident i čiji ostvareni primici po osnovi nesamostalnog rada na brodu u međunarodnoj plovidbi ne podliježu, u skladu ...