Od gospodina Stjepana B.6a iz Zagreb, primili smo molbu da se povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj poreznoj prijavi za 2004. na ime G., prebaci na bivšu suprugu poreznog obveznika. Naime, G. je po sudskoj presudi obvezan pridonositi za uzdržavanje dvoje malodobne djece svotu od 2.000,00 kn na mjesec od 11. travnja 2000., ali ne podmiruje navedene obveze. Odredbama čl. 30. st. 7. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00., 150/02., 163/03. i 30/04.), koji se primjenjivao do 31. 12. 2004., propisano je da se više plaćeni porez vraća poreznom obvezniku ako je porezni obveznik tijekom poreznog razdoblja platio veći predujam poreza na dohodak od poreza utvrđenog rješenjem. Prema čl. 113. st. 5. Općeg poreznog zakona (Narodne novine br. 127/00., 86/01. i 150/02.) povrat preplaćenog poreza i poreza plaćenog bez pravne osnove zajedno s kamatama porezno tijelo je dužno vratiti osobi koja ga je platila, odnosno osobi kojoj je pravo na povrat poreza ustupljeno. Člankom 23. Općeg poreznog zakona propisano je da se prava iz porezno dužničkog odnosa, kao što su pravo na povrat poreza, pravo na povrat svote koja je na ime ...