U predmetnom dopisu navodite da su zahtjev za povrat plaćenog poreza na dodanu vrijednost prema Naputku o povratu plaćenog poreza na dodanu vrijednost za nabavljenu opremu za obavljanje vatrogasne djelatnosti u 2006. godini (Narodne novine br. 33/06.) podnijele pravne osobe iz članka 48. stavak 1. Zakona o vatrogastvu (Narone novine br. 106/99. do 174/04.) koje osim djelatnosti propisane člankom 1. toga Zakona obavljaju i druge djelatnosti koje podliježu oporezivanju u smislu članka 2. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. do 90/05.) za koje su obveznici poreza na dodanu vrijednost. Budući da u navedenom slučaju te osobe sukladno članku 20. stavak 9. Zakona o porezu na dodanu vrijednost i članku 117. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 60/96. do 153/05.) mogu odbiti samo pretporez sadržan u računima za primljena dobra i obavljene usluge što ih koriste za isporuke dobara i usluga u dijelu koji se odnosi na oporezive isporuke zatražili ste mišljenje o pravu na odbitak pretporeza koji nije mogao biti uključen u PDV obrasce, a odnosi se na obavljanje osnovne djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi, dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasnih zajednica? Na ...