Nastavno na učestale upite sa terena o postupanju sukladno odredbama Pravilnika o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu (Narodne novine br. 2/16.), a vezano uz povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin. Pravilnikom je propisano da pravo na povrat trošarine imaju isključivo korisnici prava kojima je ministarstvo nadležno za ribarstvo izdalo povlasticu za ribolov i koji su upisani u registar korisnika prava na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin koji se koristi u ribolovu te da pravo na povrat ostvaruju temeljem zahtjeva koji se podnosi carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu korisnika prava. Člankom 16. Pravilnika propisano je što se obvezno prilaže uz zahtjev za povrat trošarine te koje se dodatne evidencije mogu tražiti od korisnika prava. Budući da je korisnicima prava omogućeno korištenje energenata uz povlaštenu visinu trošarine isključivo za propisane namjene, u tom smislu su obvezni i na odgovarajući način dokazivati propisan način korištenja tih energenata. Odredba iz čl. 16. st ...