Odredbama čl. 9., st. 7. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00., 150/02. i 163/03. - u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da se izdacima pri utvrđivanju dohotka tuzemnih poreznih obveznika smatraju i tijekom poreznog razdoblja u tuzemstvu uplaćene premije životnog osiguranja koje imaju obilježje štednje, dopunskog i privatnog zdravstvenog osiguranja te dobrovoljnog mirovinskog osiguranja tuzemnim osiguravateljima, do visine 0,7 osnovnog osobnog odbitka iz čl. 29., st. 1. Zakona (do 1.050,00 kn mjesečno odnosno do 12.600,00 kn godišnje). Porezni obveznici koji olakšicu za izdatke po osnovi uplaćenih premija dopunskog i privatnog zdravstvenog osiguranja žele iskoristiti u godišnjem obračunu poreza na dohodak na temelju podnesene godišnje porezne prijave, u skladu sa čl. 60., st. 1., t. 14. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 140/03. i 188/03. - u daljnjem tekstu: Pravilnik) obvezni su uz poreznu prijavu priložiti potvrde osiguravatelja i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje s podacima iz čl. 46., st. 12. Pravilnika. Odredbama čl. 46., st. 12. Pravilnika propisani su obvezni podaci koje sadrže potvrde o uplaćenim premijama osiguranja, međutim, obzirom da je priznavanje olakšica po osnovi uplaćenih premija za dopunsko i ...