Nastavno na Vaš upit da li bi "A" d.o.o. s obzirom da nije prijavio potraživanje u predstečajnu masu, postupio u suprotnosti sa Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi ako svoje potraživanje naplati putem sredstva osiguranja (npr. puštanjem na naplatu zadužnice), te da li bi društvo "B" d.o.o. plaćanjem takve tražbine, znači potraživanja koja proizlaze iz odnosa koji su započeti i raskinuti prije donošenja rješenja o otvaranju postupka, postupilo u suprotnosti s člankom 69. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. Kako se navodi u upitu, društvo je temeljem ugovora o leasingu bilo u poslovnom odnosu sa "A" d.o.o. do 6. lipnja 2013. godine kada je ugovor raskinut. Rješenje o otvaranju postupka predstečajne nagodbe doneseno je dana 18. rujna 2013. godine. U vezi navedenog odgovaramo kako slijedi; Sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine br. 108/12., 144/12., 81/13. i 112/13.; dalje u tekstu: Zakon), u postupak predstečajne nagodbe vjerovnici prijavljuju svoje tražbine nastale do dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe. U slučaju kada vjerovnik ima potraživanje prema dužniku nad kojim je otvoren postupak predstečajne nagodbe, vjerovnik treba prijaviti svoje potraživanje ...