Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)

Datum objave: 26.03.2020, misljenja.hr

Zahtjev za potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) može se podnijeti od 23. ožujka 2020. godine.


Zahtjev može dostaviti:

 • Poslodavac koji Odlukom Stožera civilne zaštite ne obavlja djelatnost
 • Poslodavac koji ima poteškoća u poslovanju zbog posebnih okolnosti

Na koga se odnose mjere tko se smatra Prihvatljivim sektorima i poslodavcem?
Poslodavci iz sektora:

 • djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića
 • prijevoza i skladištenja
 • poslodavci iz djelatnosti zdravstvenog turizma
 • radno - intenzivne djelatnosti unutar prerađivačke industrije - tekstil, odjeća, obuća, koža, drvo i namještaj
 • poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave),
 • drugi poslodavci koji mogu dokazati utjecaj posebnih okolnosti.

Tko ne može dobiti potporu?
Mjera se ne odnosi na
poslovne subjekte čiji su osnivači Republika Hrvatska, županije i jedinica lokalne samouprave i imaju vlasničke udjele od 25% ili više, uz izuzeće poslodavaca iz Sektora C: Prerađivačka industrija i Sektora I: Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane.

Poslodavci koji ne mogu koristiti ovu mjeru su poslodavci:

 • Koji nisu isplatili plaću/e za veljaču 2020.g.
 • Koji ne mogu obavljati djelatnost Odlukom Stožera civilne zaštite, a i inspekcijskim nadzorom je utvrđeno kršenje zabrane.
 • Kojima je Inspekcijskim nadzorom utvrđeno kršenje Odluke Vlade Republike Hrvatske o iznimnim mjerama kontrole cijena za određene proizvodeu.

Za radnike zaposlene nakon 29. veljače 2020. godine bez obzira na razlog zapošljavanja ne može se odobriti potpora osim kada se radi o zapošljavanju zamjene za radnike za koje se koristila - Potpora, a ugovori o radu nisu otkazani krivnjom poslodavca.

Poslodavci koji koriste mjere HZZ-a i drugih davatelja, a kojima je opravdani trošak plaće, mogu koristiti ovu mjeru, ali ne mogu istovremeno koristiti obje mjere. Određena je zabrana kumulacije opravdanog troška iste namjere po različitim mjerama. Ovi poslodavci mogu odabrati:

 • Mirovanje ugovornih obveza po aktivnim ugovorima mjera APZ-a HZZ-a koji uključuju trošak plaće i koristiti ovu mjeru.
 • Istekom razdoblja korištenja ove mjere nastavljaju u preostalom razdoblju koristiti mjeru APZ-a koju su prvotno stavili u mirovanje, na način da je isto regulirano Aneksom ugovora.

Poslodavci koji imaju aktivne ugovore po mjeri Potpore za samozapošljavanje mogu koristiti ovu mjeru za sebe i ostale zaposlene.
Ukoliko se koristi Potpora za očuvanje radnih mjesta nastupa mirovanje ugovornih obveza po aktivnim ugovorima.
Istekom razdoblja korištenja ove mjere nastavljaju u preostalom razdoblju koristiti mjeru APZ-a koju su prvotno stavili u mirovanje, na način da je isto regulirano Aneksom ugovora.

Poslodavcima koji su imali pad broja zaposlenih od 01. do 20. ožujka 2020. godine može se odobriti potpora.

Poslodavac gubi pravo na potporu ukoliko je od 20. ožujka 2020.g. do trenutka isplate potpore imao pad zaposlenosti veći:

 • od 40% kod poslodavaca koji zapošljavaju do 10 radnika,
 • od 20% za mala poduzeća,
 • od 15% za srednja poduzeća,
 • 10% velika poduzeća.

U isto ne ulazi istek ugovorao radu na određeno vrijeme, odlazak radnika u mirovinu i otkaz skrivljenim ponašanjem radnika.

Visina potpora:

 • Iznos od 3.250,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.
 • Srazmjerni dio iznosa od 3.250,00 kuna po radniku za vrijeme koje nisu radili prema Odluci Stožera civilne zaštite.

Potpore će se isplaćivati do 15. u mjesecu za prethodni mjesec. Potpore se isplaćuju od ožujka u trajanju tri mjeseca.

Kako predati zahtjev za ostvarivanje prava na potpore?
Ako Poslodavac obavlja više djelatnosti i neke ne može obavljati zbog Odluke Stožera civilne zaštite, a u preostalom dijelu djelatnosti ima pad poslovnih aktivnosti ili neki od drugih opravdanih razloga i i za sve želi ostvariti potporu, mora predati odvojene zahtjeve prema razlogu opravdanosti.
Poslodavci iz Prihvatljivih sektora trebaju opisati razloge zbog kojih traže potporu za očuvanje radnih mjesta i isto potkrijepiti dokazima te potvrditi potpisanom Izjavom o točnosti podataka i razloga, a koju daju pod krivičnom i materijalnom odgovornošću.
Opisno razlozi:

 • Pad prometa.
 • Otkazivanje rezervacija, eventa, kongresa, seminara i sl.
 • Otkazivanje ugovornih poslova i narudžbi.
 • Nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata i sl.
 • Nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad.

Poslodavac također navodi aktivnosti koje je poduzeo u svrhu očuvanja radnih mjesta

Za dodjelu potpore potrebno je ispuniti i dokazati jedan od navedenih razloga, nema kumulacije razloga. Navedeno je sastavni dio Zahtjeva za dodjelu potpore za očuvanje radnih mjesta.

Dokumentacija koju uz Zahtjev dostavlja Poslodavac koji Odlukom Stožera civilne zaštite ne obavlja djelatnost:

 • Dostaviti presliku Odluke, ukoliko se radi o Odluci Stožera civilne zaštite na regionalnoj i lokalnoj razini.

Dokumentacija koju uz Zahtjev dostavlja Poslodavac koji ima poteškoća u poslovanju zbog posebnih okolnosti

 • Dokaze o otkazanim ugovorima, ugovorenim poslovima, problema u transportu i isporuci robe ili nabavci repromaterijal i sirovina i drugo.

Obrazloženje pada prihoda:

 • Dostaviti tabličnu usporedbu prihoda do kraja mjeseca u kojem je podnesen zahtjev sa istim mjesecom prethodne godine, uz projekcija prihoda u narednom razdoblju za tri mjeseca s usporedbom istog razdoblja prethodne godine.

Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci dostavlja tabličnu usporedbu prihoda do kraja mjeseca u kojem je podnesen Zahtjev s prethodnim mjesecom prije podnošenja Zahtjeva. (primjer ožujak 2020 - veljača 2020.).

Prihvatljiv je pad veći od 20%.

Zavod u svrhu dokazivanja opravdanosti potpore za očuvanje radnih mjesta kada iz dostavljene dokumentacije nije vidljiva opravdanost može zatražiti i drugu dokumentaciju npr. kvartalnu Prijavu PDV-a za usporedno razdoblje 2020./2019. i sl.

Zahtjev se predaje online, na e-mail pisarnice regionalnog/područnog ureda ili u nadležni ured Zavoda prema sjedištu poslodavaca.

 • Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene zaključno s danom 5. travnja 2020. godine do 23:59 h odobravat će se isplate troškova plaća za mjesec ožujak, travanj i svibanj 2020. godine
 • Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene u razdoblju od 6. travnja do 5. svibnja 2020. godine do 23:59 h odobravat će se isplate troškova plaće za travanj i svibanj 2020. godine.
 • Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene u razdoblju od 06. svibnja do 05. lipnja 2020. godine do 23:59 h odobravat će se isplate troškova plaće za svibanj 2020. godine.

Obveze poslodavca
Osim zadovoljavanja kriterija za ostvarivanje prava na potporu, poslodavac je obavezan:

 • Odmah ili najkasnije u roku od 8 dana obavijestiti Zavod ukoliko je došlo do otkaza ugovora o radu s pojedinim radnikom s točnim datumom i razlogom otkaza.
 • Za opravdano otkazane ugovore o radu, što uključuje istek ugovora na određeno, sporazumni otkaz na zahtjev radnika, osobno uvjetovani otkaz, odlazak radnika u mirovinu i otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika, poslodavac ostvaruje pravo na isplatu prema danima koje je osoba odradila u mjesecu otkaza.
 • Ukoliko je došlo do otkaza ugovora o radu krivnjom poslodavca, isti ne ostvaruje pravo na isplatu za radnika kojem je otkazan ugovor za odrađeni mjesec ili dane u mjesecu koji dospijevaju za isplatu.
 • Poslodavac se obvezuje Zavodu dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći za prethodni mjesec, najkasnije do 5. u tekućem mjesecu u kojem dospijeva isplata iznosa Potpore, izuzev za prvu isplatu potpore.
 • Pod dokazom o isplaćenoj plaći smatra se Izjava pod kaznenom i materijalnom odgovornošću potpisana od strane vlasnika, direktora ili druge ovlaštene osobe, ili drugi financijski dokument iz kojeg je razvidno da je izvršena obveza isplate plaće ili tablica s popisom radnika, uz vlastoručni potpis radnika i datum isplate.

Obveze Hrvatskog zavoda za zapošljavanje:

 • Zaprimiti i obraditi zahtjev korisnika u roku od 10 dana od dana zaprimanja cjelokupne dokumentacije.
 • Obavijestiti korisnika o odobrenom zahtjevu i potpisati ugovor o dodjeli sredstava.
 • Osigurati redovitu isplatu sredstava.
 • Prije isplate sredstava provjeriti statuse radnika za koje se isplaćuje potpora.
 • Prije isplate provjeriti solventnost poslodavca.
 • Obavljati redovitu kontrolu broja radnika u razdoblju ugovorne obveze.

Poslodavac može uputi prigovor na dostavljenu obavijest o ocjeni Zahtjeva u roku 8 dana od dan zaprimanja obavijesti.
Prigovor se upućuje na Hrvatski zavod za zapošljavanje, Središnji ured, Odjel mjera aktivne politike zapošljavanja, Savska cesta 64, Zagreb.
Središnji ured je u obvezi u roku 10 dana odgovoriti na prigovor.


Obrasci:

Regionalni i područni uredi (link).


yes  Hrvatska obrtnička komora pripremila je uputu s odgovorima na najčešća pitanja i primjere popunjenih obrazaca za obrtnike (link).


26.03.2020.
Izmijenjeni su uvjeti od 26. ožujka 2020.:

 • uključeni su svi korisnici potpora za samozapošljavanje (vlasnici i zaposlenici)
 • uključeni su poslodavci koji su izvršili prijavu u sustav HZMO-a do 29.2.2020.
 • za sve radnike zaposlene do 29. veljače 2020.

enlightened NOVI Provedbeni dokument - uputa "Verzija: 26.03.2020.": (link)

Izmjene kriterija u Potpori za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) od 26.03.2020.

Ciljane skupine radnika:

 • Ne uključuje vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste i sl.
  Navedeno se ne odnosi  na poslodavce:
  - kod kojih je zaposleno do 10 radnika i vlasnika obrta bez obzira na broj zaposlenih.

Ukoliko više poslovnih subjekata imaju istog osnivača/vlasnika koji pojedinačno zapošljavaju manje od 10 radnika, a u ukupnom broju zaposlenih ima više od 10 radnika, na njih se ne primjenjuje izuzeće, odnosno za vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste ne odobrava se potpora.

U ciljanu skupinu radnika ulaze svi osiguranici kod predmetnog poslodavca (bez obzira  li je li  radnik  na određeno ili neodređeno, radi li se o građanima RH, EU ili trećih zemalja, je li rade u punom ili nepunom radnom vremenu ili imaju neki od statusa poput samohranog roditelja, hrvatskog branitelja i izaslanog radnika) osim umirovljenika i stranih radnika iz trećih zemalja kojima je prestala važiti dozvola za boravak i rad.

Visina subvencije:

 • iznos od 3.250,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.
 • Srazmjerni dio iznosa od 3.250,00 kuna po radniku za vrijeme koje nisu radili prema Odluci Stožera civilne zaštite.

Važno:

 • Za radnike  zaposlene nakon 29. veljače 2020.g. bez obzira na razlog zapošljavanja ne može se odobriti potpora osim kada se radi o zapošljavanju zamjene za radnike za koje se koristila Potpora, a  ugovori o radu  nisu otkazani krivnjom poslodavca.
 • Poslodavci koji nisu isplatili plaću/e za veljaču 2020.g., ne mogu koristiti mjeru.
 • Poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost Odlukom Stožera civilne zaštite, a i inspekcijskim nadzorom je utvrđeno kršenje zabrane ne mogu koristiti potporu.
 • Poslodavci kojima je Inspekcijskim nadzorom utvrđeno kršenje Odluke Vlade Republike Hrvatske o iznimnim mjerama kontrole cijena za određene proizvode ne mogu koristiti potporu.
 • Poslodavci koji imaju aktivne ugovore po mjeri Potpore za samozapošljavanje mogu koristiti ovu mjeru za sebe i ostale zaposlene.
  Ukoliko koriste Potporu za očuvanje radnih mjesta  nastupa mirovanje ugovornih obveza po aktivnim ugovorima.
  Istekom razdoblja korištenja ove mjere nastavljaju u preostalom razdoblju koristiti mjeru APZ-a koju su prvotno stavili u mirovanje,  na način da je isto regulirano Aneksom ugovora.
 • Svi poslodavci koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO - a do 29.02.2020.g. mogu koristiti mjeru.

Kriteriji:

Ako Poslodavac obavlja više djelatnosti i neke ne može obavljati zbog Odluke Stožera civilne zaštite, a u preostalom dijelu djelatnosti ima pad poslovnih aktivnosti ili neki od drugih opravdanih razloga i za sve želi ostvariti potporu, mora predati odvojene zahtjeve prema razlogu opravdanosti.

Pad prihoda: Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci dostavlja tabličnu usporedbu prihoda do kraja mjeseca u kojem je podnesen Zahtjev s prethodnim mjesecom prije podnošenja Zahtjeva. (primjer ožujak 2020 - veljača 2020.).

Obveze poslodavca:

Poslodavac se obvezuje Zavodu dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći za prethodni mjesec, najkasnije do 5. u tekućem mjesecu u kojem dospijeva isplata iznosa Potpore, izuzev za prvu isplatu potpore.
Pod dokazom o isplaćenoj plaći smatra se:
- Izjava pod kaznenom i materijalnom odgovornošću potpisana od strane vlasnika, direktora ili druge ovlaštene osobe, ili drugi financijski dokument iz kojeg je razvidno da je izvršena obveza isplate plaće ili
- tablica s popisom radnika, uz vlastoručni potpis radnika i datum isplate.


20.03.2020.

Cilj mjere

 • Očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID -19) narušena gospodarska aktivnost.

Trajanje mjere

 • Od 01.03.2020. godine i dalje, a najduže do 3 mjeseca.

Financiranje mjere

 • Iznos od 3.250,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu
 • Iznos do 1.625,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u nepunom radnom vremenu
 • Srazmjerni dio iznosa od 3.250,00 kuna ili 1.625,00 kuna po radniku za vrijeme koje nisu radili prema Odluci Stožera civilne zaštite

Ciljane skupine poslodavaca

Poslodavci iz sektora:
- djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića,
- prijevoza i skladištenja,
- radno - intenzivne djelatnosti unutar prerađivačke industrije
- tekstil, odjeća, obuća, koža, drvo i namještaj,
- poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave), i
- drugi poslodavci koji mogu dokazati utjecaj posebnih okolnosti.
Gore navedeni sektori i poslodavci čine Prihvatljive sektore i poslodavce.

Ciljane skupine radnika

Radnici zaposleni kod poslodavaca iz Prihvatljivih sektora i poslodavaca (ne uključuje vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste i sl., uz izuzeće poslodavaca kod kojih je zaposleno do 10 radnika i vlasnika obrta).

Važno:

 • Ova potpora nema obilježja državne potpore male vrijednosti jer je sastavni dio gospodarskih mjera Vlade RH koje spadaju u očuvanje radnih mjesta u najugroženijim sektorima. Usmjerena je na poduzetnike koji obavljaju gospodarsku djelatnost (trgovačka društva, obrti i samostalne profesije).
 • Mjera se ne odnosi na poslovne subjekte čiji su osnivači Republika Hrvatska, županije i jedinica lokalne samouprave i imaju vlasničke udjele od 25% ili više, uz izuzeće poslodavaca iz Sektora C: Prerađivačka industrija i Sektora I: Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane.
 • Poslodavci koji koriste mjere HZZ-a i drugih davatelja, a kojima je opravdani trošak trošak plaće, ne mogu istovremeno koristiti obje mjere. Zabrana kumulacije opravdanog troška iste namjere po različitim mjerama.
 • Poslodavci mogu odabrati:
  - Mirovanje ugovornih obveza po aktivnim ugovorima mjera APZ-a HZZ-a koji uključuju trošak plaće i koristiti ovu mjeru.
  - Istekom razdoblja korištenja ove mjere nastavljaju u preostalom razdoblju koristiti mjeru APZ-a koju su prvotno stavili u mirovanje, na način da je isto regulirano Aneksom ugovora. 
 • Poslodavci kojima bude dodijeljena potpora za očuvanje radnih mjesta ne smiju uvoziti stranu radnu snagu niti zapošljavati nove radnike u razdoblju korištenja ove mjere.
 • Poslodavci koji su unazad 12 mjeseci registrirali poslovni subjekt i koji koriste sredstva za samozapošljavanje ne mogu koristi mjeru.
 • Poslodavcima koji su imali pad  broja zaposlenih od 01. do 20. ožujka 2020. godine može se odobriti potpora.
 • Poslodavcu se ne može odobriti potpora ukoliko je došlo do pada broja zaposlenih u razdoblju  od 20. ožujka 2020. do dana predaje Zahtjeva za dodjelu potpore ako je postotak pada zaposlenosti  veći:
  - od 40 % kod  poslodavaca koji zapošljavaju do 10 radnika,
  - od 20%  Mala poduzeća,
  - od 15%  Srednja poduzeća,
  - i 10% Velika poduzeća.

U isto ne ulazi istek ugovora o radu na određeno vrijeme, odlazak radnika u mirovinu i otkaz skrivljenim ponašanjem radnika.

Poslodavci iz Prihvatljivih sektora i poslodavaca trebaju opisati razloge zbog kojih traže potporu za očuvanje radnih mjesta i isto potkrijepiti dokazima te potvrditi potpisanom Izjavom o točnosti podataka i razloga, a koju daju pod materijalnom i kaznenom  odgovornošću.
Opisno razlozi: pad prometa, otkazivanje rezervacija, eventa, kongresa, seminara i sl., otkazivanje ugovornih poslova i narudžbi, nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata i sl., nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad.
Poslodavac također navodi aktivnosti koje je poduzeo u svrhu očuvanja radnih mjesta.
Za dodjelu potpore potrebno je ispuniti i dokazati jedan od navedenih razloga, nema kumulacije razloga. Navedeno je sastavni dio Zahtjeva za dodjelu potpore za očuvanje radnih mjesta.

Dokumentacija koju uz Zahtjev dostavlja Poslodavac koji Odlukom Stožera civilne zaštite ne obavlja djelatnost

 • Dostaviti presliku Odluke, ukoliko se radi o Odluci Stožera civilne zaštite na regionalnoj i lokalnoj razini.

Dokumentacija koju uz Zahtjev dostavlja Poslodavac koji ima poteškoća u poslovanju zbog posebnih okolnosti

Dokaze o otkazanim ugovorima, ugovorenim poslovima, problema u transportu i isporuci robe ili nabavci repromaterijal i sirovina i drugo.
Obrazloženje  pada prihoda.
Dostaviti tabličnu usporedbu prihoda do kraja mjeseca u kojem je podnesen zahtjev sa istim mjesecom prethodne godine,  uz  projekcija prihoda u narednom razdoblju za tri mjeseca s usporedbom istog razdoblja prethodne godine.
Prihvatljiv je pad veći od 20%.

Zavod u svrhu dokazivanja opravdanosti potpore za očuvanje radnih mjesta kada iz dostavljene dokumentacije nije vidljiva opravdanost  može zatražiti i drugu dokumentaciju npr. kvartalnu Prijavu  PDV-a za usporedno razdoblje 2020./2109. i sl.

Dokumentacija je dostupna na web stranici Zavoda koju popunjava i dostavlja Poslodavac.
Obrazac Zahtjeva s pripadajućim tablicama. Obrazac Zahtjeva standardizirani je obrazac dostupan na internetskoj stranici Zavoda ili na stranici
www.mjere.hr.
Izjava o točnosti podataka i razloga za korištenje potpore.
Zahtjev se predaje on line, elektroničkom poštom (e-mail) ili u nadležnu službu Zavoda prema sjedištu poslodavaca.

Isplate sredstava

 • Do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

Obveze poslodavca

Odmah ili najkasnije u roku od 8 dana obavijestiti Zavod ukoliko je došlo do otkaza ugovora o radu s pojedinim radnikom s točnim datumom i razlogom otkaza.
Za opravdano otkazane ugovore o radu, što uključuje istek ugovora na određeno, sporazumni otkaz na zahtjev radnika, osobno uvjetovani otkaz, odlazak radnika u mirovinu i otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika, poslodavac ostvaruje pravo na isplatu prema danima koje je osoba odradila u mjesecu otkaza.
Ukoliko je došlo do otkaza ugovora o radu krivnjom poslodavca, isti ne ostvaruje pravo na isplatu za radnika kojem je otkazan ugovor za odrađeni mjesec ili dane u mjesecu koji dospijevaju za isplatu.
Dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći radnicima za koje koristi potporu do kraja mjeseca za koji je isplaćena potpora, a koji sadrži tablicu s popisom radnika, uz vlastoručni potpis radnika i datum isplate.

Obveze Zavoda

Zaprimiti i obraditi zahtjev korisnika u roku od 10 dana od dana zaprimanja.
Obavijestiti korisnika o odobrenom zahtjevu i potpisati ugovor o dodjeli sredstava.
Osigurati redovitu isplatu sredstava.
Prije isplate sredstava provjeriti statuse radnika za koje se isplaćuje potpora.
Prije isplate provjeriti solventnost poslodavca.
Obavljati redovitu kontrolu broja radnika u razdoblju ugovorne obveze.

Poslodavac može uputi prigovor na dostavljenu obavijest o ocjeni Zahtjeva u roku 8 dana od dan zaprimanja obavijesti.
Prigovor se upućuje na: 
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Središnji ured
Odjel mjera aktivne politike zapsošljavanja
Savska c. 64
Zagreb

Središnji ured je u obvezi u roku 10 dana odgovoriti na prigovor.

 

- Može Vas zanimati

×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice