Vezano za upit Porezne uprave, Područnog ureda Zagreb o dostavi drugostupanjskog rješenja poreznom obvezniku, u nastavku dajemo slijedeći odgovor. Iz predmetnog upita proizlazi da nakon neuspjelog pokušaja dostave drugostupanjskog rješenja prema adresi sjedišta poreznog obveznika pravne osobe, nije uspio niti pokušaj dostave na dostupnu adresu odgovorne osobe. Prema podacima kojima raspolažu Porezna uprava i Ministarstvo unutarnjih poslova odgovorna osoba ima prijavljeno prebivalište na istoj adresi te ne postoje podaci o nekom drugom mjestu prebivališta ili boravišta.  Imajući u vidu navedene okolnosti, to upućujemo na primjenu odredbe članka 51. stavci 1. do 6. (Narodne novine br. 147/08. i 18/11., u nastavku: OPZ) i uputu ovog tijela o postupanju kod dostave poreznog akta, klasa: 410-01/09-01/787, ur.broj: 513-07-21-01/09-1 od 14. svibnja 2009. godine. Dostava poreznih akata za koje je propisana obvezna osobna dostava (članak 51. stavak 1. OPZ-a) obavlja se na način da se pismeno dostavlja prema mjestu dostave osobnom dostavom sudionicima poreznog postupka ili njihovim opunomoćenicima u slučaju kada sudionici poreznog postupka imaju opunomoćenika. U smislu propisanog člankom 51. stavkom 2. OPZ-a, mjestom dostave smatra se: prebivalište ili uobičajeno boravište sudionika, sjedište sudionika koji je pravna ...