Povodom vašeg upisa Klasa: 471-01/04-01/3 Ur.broj: 513.07-08/11-26 od 14. prosinca 2011. vezano uz primjenu odredaba Zakona o doprinosima (Narodne novine br. 84/08., 152/08., 94/08. i 18/11. – dalje u tekstu: Zakon) i Pravilnika o doprinosima (Narodne novine br. 2/09., 9/09. – ispravak, 97/09. i 25/11.) odnosno o postupanju Porezne uprave sa zapisnicima zaprimljenim od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) sačinjenih povodom kontrole osnovica radi ostvarivanja prava iz mirovinskog osiguranja, u nastavku dajemo uputu o postupanju.

Prema odredbi članka 227. Zakona, tijela državne uprave i tijela javne uprave dužna su međusobno razmjenjivati podatke o osiguranicima i obveznim osiguranjima te druge podatke bitne za poslove prikupljanja doprinosa, a prema odredbi članka 228. stavak 1. Zakona, nositelji osiguranja i Središnji registar osiguranika, od kojih je Porezna uprave preuzela podatke o saldu doprinosa, dužni su za svaku promjenu prethodno dostavljenog iznosa salda Poreznoj upravi dostaviti podatke o promjeni tog iznosa. HZMO jest tijelo javne uprave i nositelj obveznog mirovinskog osiguranja a, prema članku 146. Zakona o mirovinskom osiguranju (Narodne novine br. 102/98. do 141/11.), radi utvrđivanja točnosti podataka i činjenica o kojima ovisi pravo iz mirovinskog osiguranja, ima pravo provjere poslovnih knjiga, financijske dokumentacije i drugih evidencija ...