Na upit Jedinstvenog upravnog odjela Općine A, o postupanju glede dostavljenih prigovora za koje nije plaćena upravna pristojba poreznog obveznika B u predmetu utvrđivanja poreza na kuće za odmor za 1999., 2000. i 2001. godinu, nastavno odgovaramo. Člankom 1. Općeg poreznog zakona (Narodne novine br. 127/00. i 86/01.) koji se primjenjuje od 01. siječnja 2001. godine, propisano je da navedeni Zakon uređuje odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima, ako posebnim zakonima o pojedinim vrstama zakona nije uređeno drukčije. Člankom 161. Zakona propisano je postupanje prvostupanjskog tijela po žalbi, dok je člankom 162. Zakona propisano da o žalbi protiv poreznog akta kojeg je donijelo prvostupanjsko porezno tijelo odlučuje nadležno drugostupanjsko porezno tijelo određeno zakonom. Do stupanja na snagu Općeg poreznog zakona, organi državne uprave i drugi državni organi rješavajući u upravnim stvarima primjenjivali su odredbe Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine br. 53/91.). Navedenim Zakonom kao i Općim poreznim zakonom na identičan način uređeno je postupanje prvostupanjskog tijela po žalbi poreznog obveznika. Člankom 10. stavak 1.i 2. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine br. 8/96. do 116/00.) propisano je da ako pristojbeni ...