Vašim upitom, vezano za provedbu odredbi Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 83/09.) i Pravilnika o trošarinama (Narodne novine br. 1/10.), tražite mišljenje o sljedećem:

1. Zagrebačka pivovara d.d. cisternama odvozi pivo na punjenje u vanjsku punionicu. Pivo se puni isključivo u limenke koje su u vlasništvu Zagrebačke pivovare kao i sav pripadajući materijal za pakiranje i skladišti u skladištu koje je u najmu. Usluga punjenja i skladištenja je regulirana posebnim Ugovorom o usluzi punjenja limenki. Navedenim Ugovorom nije regulirano pitanje statusa trošarinskog skladišta vanjske punionice. Posebno ističete da Zagrebačka pivovara nije jedini korisnik usluge punjenja vanjske punionice, već i ostali proizvođači pića koriste uslugu iste.

Obzirom da se prema poslovnim evidencijama i računovodstvenim zapisima zna točna količina piva koje zagrebačka pivovara puni u cisternu, te zatim odvodi na uslužno punjenje u vanjsku punionicu, gdje se dalje vodi točna evidencija količine piva koje ulazi u proces punjenja kao i točna evidencija napunjenog piva koje ulazi u skladište koje je u najmu, postavljate slijedeća pitanja:

a) Da li je dovoljno Aneksom ugovora o usluzi punjenja limenki dopuniti osnovni ugovor s odredbom da skladište koje je inicijalno ...