Vas kao trgovca motornim vozilima zanima postupanje s novim/rabljenim motornim vozilima koja su unesena/uvezena u 2016. godini. Dana 1. siječnja 2017. stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13., 108/13. i 115/16.), a 2. siječnja 2017. Pravilnik o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 1/17.) kojim se uređuje postupak oporezivanja motornih vozila posebnim porezom. Više se informacija možete naći na linku. U čl. 51. (Prijelazne i završne odredbe) Pravilnika opisan je postupak oporezivanja motornih vozila koja se nalaze na stanju zaliha kod trgovaca rabljenim motornim vozilima. Citiramo: „Za motorna vozila koja se na dan 1. siječnja 2017. godine zateknu na stanju zaliha kod trgovaca rabljenim motornim vozilima i za koja nije nastala obveza obračunavanja i uplate posebnog poreza na motorna vozila, trgovac rabljenim motornim vozilima je obvezan carinskom uredu nadležnom prema svom sjedištu podnijeti poreznu prijavu za obračun i plaćanje posebnog poreza na svoje ime najkasnije u roku od 15 dana od dana prodaje ili nabave za vlastite potrebe motornog vozila namijenjenog za uporabu na cestama u Republici Hrvatskoj ili u svakom slučaju najkasnije ...