Člankom 25. stavkom 1. i člankom 29. stavkom 1. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 83/09.) propisano je da trošarinsko odobrenje odnosno odobrenje za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda prestaje važiti: kada ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta, odnosno oslobođeni korisnik, fizička osoba umre, prestankom pravne osobe, vraćanjem odobrenja carinarnici i kada carinarnica ukine odobrenje.

Člankom 28. Pravilnika o trošarinama (Narodne novine br. 1/10.) utvrđena je obveza za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda da o svakoj izmjeni koja se tiče podataka u odobrenju kao i statusnih promjena, moraju obavijestiti nadležnu carinarnicu u roku od osam dana od dana nastanka promjene, odnosno od dana saznanja za izvršenu promjenu, time da je stavkom 3. toga članka propisano da nadležna carinarnica ukida odobrenje po službenoj dužnosti u slučajevima propisanim člankom 25. stavkom 2. i člankom 29. stavkom 2. Zakona.

Provedba članka 25. stavak 1. i članka 29. stavak 1. Zakona o trošarinama, u odnosu na propisane slučajeve prestanka važenja odobrenja kod statusnih promjena nositelja odobrenja (smrt fizičke osobe, prestanak pravne osobe, vraćanje odobrenja carinarnici), podrazumijeva da carinarnice - Odjeli za trošarine nakon saznanja o statusnoj promjeni ...