Postupak poreznog nadzora nad društvom L. Autokuća d.o.o. te kojim se traži pojašnjenje pojedinih instituta sustava oporezivanja posebnim porezom na motorna vozila. U odnosu na provedbu konkretnog postupka poreznog nadzora u cijelosti Vas upućujemo na nadležnu ustrojstvenu jedinicu Ministarstva financija, Carinske uprave koja provodi postupak poreznog nadzora. Naime, porezni obveznik jedino u okviru zakonom predviđenog postupka i pred nadležnim tijelom, odnosno ustrojstvenom jedinicom nadležnog tijela može ostvarivati svoja prava i ovlaštenja, pri čemu se, dakle, jedino pravno dopustivi način komunikacije poreznog obveznika i poreznog tijela može se kretati u relacijama odredbi Općeg poreznog zakona (Narodne novine br. 147/08., 18/11., 78/12., 136/12., 73/13. i 26/15.). U tom smislu Vas upućujemo na institute koje Vam sukladno odredbama Općeg poreznog zakona stoje na raspolaganju, pri čemu Vas, nadalje, vezano uz svako pitanje koje se odnosi na konkretni porezno-pravni aspekt oporezivanja porezom na motorna vozila, odnosno na stvarno poduzete ili stvarno namjeravane poslovne operacije upućujemo da se izravno obratite svom mjesno nadležnom carinskom uredu (CU Zagreb II). Pri tome osobito napominjemo da je upite nužno formulirati u odnosu na konkretne i stvarno poduzete poslovne aktivnosti, odnosno aktivnosti koje se stvarno namjeravaju poduzeti, a na koje ...