Carinska uprava je objavila:   Sva plovila u vlasništvu EU državljana koja su s danom pristupanja Republike Hrvatske (RH) Europskoj uniji (EU) zatečena u postupku privremenog uvoza mogu ostati u tom postupku do isteka odobrenog roka privremenog uvoza. Istekom tog roka plovila se mora pustiti u slobodni promet podnošenjem carinske deklaracije ili ponovno izvesti iz EU (u treće zemlje) ili uputiti u postupku provoza T1 u drugu državi članicu.
Prilikom puštanja plovila u slobodni promet nadležni carinski ured obračunati će i naplatiti uvoznu carinu i pripadajući porez na dodanu vrijednost (PDV).
Međutim, ako deklarant dokaže da plovilo ima carinski status robe Unije (Zajednice) isti će biti oslobođen plaćanja uvozne carine. Carinski status robe Unije dokazuje se podnošenjem T2L isprave (koja može biti izdana i naknadno sukladno članku 314.c Uredbe za provedbu Carinskog zakonika Zajednice –UPCZZ) ili isprave kojom se dokazuje preferencijalno podrijetlo EU robe (izdane najkasnije 30. lipnja 2013.).
S tim u vezi naglašavamo da zastava koju plovilo vije, upis u registar brodova u drugoj državu članici ili vlasništvo od strane osobe iz EU nisu dostatan dokaz da plovilo ima carinski status robe Unije. To ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.