Odbor za Carinski zakonik Opće uprave za poreze i carinsku uniju dao je 28. ožujka 2013. uputu TAXUD/A2/SPE/2013/058-EN o načinim završetka carinskih postupaka započetih u Republici Hrvatskoj prije 01. srpnja 2013. a koji se završavaju nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. Uputa je prevedena na hrvatski jezik i objavljena na službenoj web stranici Carinske uprave. Unatoč tome česti su upiti gospodarstvenika i stranih osoba vlasnika takvih plovila o načinu završetka postupka privremenog uvoza i obvezama osoba uključenih u carinski postupak privremenog uvoza. Postupak s plovilima koja su EU državljani privremeno uvezli u Republiku Hrvatsku prije 01. srpnja 2013. opisan je u dijelu "Carine i PDV vezano za jahte i ostala plovila za rekreaciju ili sport u okviru postupka privremenog uvoza u Hrvatskoj" (str. 22-23 verzije na hrvatskom jeziku). U predmetnom dijelu se između ostalog navodi da članci 405.-410. Direktive Vijeća 2006/112/EZ-a od 28. studenog 2006. godine o zajedničkom sustavu poreza-na dodanu vrijednost (Direktiva o PDV-u) omogućavaju prijelazna pravila vezana za pristupanje EU. Slijedeći ta pravila, roba koja je bila stavljena u postupak privremenog uvoza u Hrvatsku prije 1. srpnja 2013. godine predmet je oporezivanja uvoznim PDV-om prilikom uklanjanja iz postupka privremenog uvoza ...