Radi potpunog informiranja trošarinskih obveznika o uvjetima i načinu razvrstavanja krajnjih kupaca i krajnjih korisnika električne energije i prirodnog plina prema kriteriju poslovne i neposlovne uporabe nastavno Carinska uprava je na svojim Internet stranicama dala sljedeća pojašnjenja:   1. UVOD
Zakon o trošarinama („Narodne novine“, br. 22/2013, 32/2013 i 81/2013; u daljnjem tekstu: Zakon) u pogledu visine trošarine razlikuje poslovnu i neposlovnu uporabu određenih energenata i električne energije.
Tako je odredbom članka 84. Zakona propisana visina trošarine za:
- prirodni plin iz tarifnih oznaka KN 2711 11 00, 2711 21 00 i 2711 29 00 za grijanje za poslovnu i neposlovnu uporabu,
- električnu energiju iz tarifne oznake KN 2716 za poslovnu i neposlovnu uporabu, te
- ugljen i koks iz tarifnih oznaka KN 2701, 2702 i 2704 za poslovnu i neposlovnu uporabu (za obje uporabe ugljena i koksa su, međutim, propisane identične visine trošarine).   2. POSLOVNA UPORABA
Poslovnom uporabom smatra se uporaba energenata i električne energije od strane gospodarskih subjekata koji samostalno otpremaju robu ili usluge, neovisno o namjeni ili rezultatima te gospodarske djelatnosti (gospodarskim subjektom mogu se smatrati i pravne ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.