Pitanja vezana uz poslovanje s energentima navedenim u čl. 115. st. 1. Zakona o trošarinama. Pitanje Ad 1) Da li ste kao registrirani primatelj i ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta dužni ishoditi posebno odobrenje za poslovanje ili je dovoljna samo prijava u registar putem PUR obrasca? Odgovor Zakonom o trošarinama (Narodne novine br. 106/18.) čl. 115. st. 3. Zakona definirane su posebne mjere nadzora nad određenom vrstom energenata i proizvoda kada im namjena nije pogon ili grijanje te je propisano da svaka osoba koja namjerava poslovati s energentima i proizvodima iz st. 1. ovoga članka mora carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika iz čl. 31. st. 1. Zakona i za poslovanje ishoditi posebno odobrenje. Međutim čl. 121. st. 3. Zakona je propisan izuzetak od ishođenja posebnog odobrenja za ovlaštene držatelje trošarinskog skladišta i registrirane primatelje, ali nije propisano i izuzeće tim osobama od upisa u registar trošarinskih obveznika kada posluju s tim energentima i proizvodima. Stoga se ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta registrirani primatelj dodatno prijavljuju u Registar trošarinskih obveznika za poslovanje s ...