Porezna uprava 25. listopada 2013. dala je službeno tumačenje pod Kl.:410-19/13-01/618 o posebnom postupku oporezivanja putničkih agencija i primjeni toga u slučaju kada porezni obveznik kupuje paket aranžmane za službene potrebe svojih djelatnika.   Iz navedenog tumačenja dio citiramo:   ... " Posebni postupak primjenjivat će putničke agencije koje posluju s putnicima u svoje ime, a koriste isporuke dobara i usluge drugih poreznih obveznika pri obavljanju usluga putovanja. Putničkim agencijama u smislu Zakona smatraju se organizatori putovanja, pa se posebni postupak ne odnosi samo na putničke agencije i organizatore putovanja, već i na sve ostale osobe koje se bave prodajom putovanja te nije bitno tko obavlja uslugu već da se radi o uslugama u vezi s putovanjem koju porezni obveznici obave izravno putnicima.

Stoga u slučaju da putnička agencija koristi vlastiti autobus za prijevoz putnika, takva usluga ne ulazi u posebni postupak te se na nju obračunava PDV prema redovnom postupku oporezivanja."...   ..." Posebni postupak putnička agencija primjenjuje neovisno o tome kome obavlja uslugu organizacije putovanja, što proizlazi iz presude Europskog suda pravde..."     Ovo mišljenje naši pretplatnici mogu u cijelosti vidjeti klikom miša ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.