Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji i označavanju vozila (Narodne novine br. 52/15.) koji je stupio na snagu 1. svibnja 2015. godine propisano je da će nadležno tijelo registrirati vozilo ako vlasnik vozila priloži između ostalog dokaz o plaćenim propisanim obvezama (porez, obvezno osiguranje, carina, naknada za ceste, posebna naknada za okoliš). Kada iz priložene dokumentacije nije vidljivo da je porez plaćen, kao dokaz o plaćenom porezu prilaže se potvrda da je porez plaćen ili da za vozilo ne postoji obveza plaćanja poreza koju izdaje tijelo nadležno za poslove poreza i poslove carine. U vezi navedenog napominjemo da smo dopisom KLASA: 410-01/14-01/2290, URBROJ: 513-07-21-01/14-1 od 24. srpnja 2014. obavijestili Carinsku upravu da u izreci svojih poreznih rješenja za plaćanje posebnog poreza od 1. kolovoza 2014. godine više ne navodi rečenicu "Porezni obveznik je dužan platiti posebni porez na stjecanje rabljenih motornih vozila iz članka 26. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila kojeg obračunava i naplaćuje nadležna ispostava Porezne uprave." obzirom da sukladno članku 26. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13. i 108/13. - Ispravak) obračunavanje i plaćanje posebnog poreza na stjecanje rabljenih motornih ...