Uputili ste nam dopis kojim tražite uputu o postupanju u slučajevima kada je vrijednost osnovice za utvrđivanje posebnog poreza na stjecanje rabljenih motornih vozila koju procjenjuje sudski vještak, znatno niža od vrijednosti iz Kataloga orijentacijskih vrijednosti rabljenih motornih vozila Centra za vozila Hrvatske. U dopisu navodite da je u Ispostavi Varaždin uočeno da se kod utvrđivanja posebnog poreza na stjecanje rabljenih motornih vozila u više navrata javlja procjena niske vrijednosti od strane ovlaštenog sudskog vještaka „A“. Budući da se radi o ovlaštenom sudskom vještaku, odnosno osobi koju imenuje sud, molite za uputu o postupanju. U vezi navedenoga odgovaramo u nastavku. Prema odredbama članka 11. stavka 4. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13. i 108/13., u daljnjem tekstu: Zakon) porezni obveznik koji se ne slaže s utvrđenom poreznom osnovicom može o vlastitom trošku od stalnog sudskog vještaka ili stalnog sudskog procjenitelja zatražiti procjenu tržišne cijene rabljenog motornog vozila. U tom slučaju dužan je dostaviti nalaz i mišljenje stalnog sudskog vještaka ili stalnog sudskog procjenitelja ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema svom sjedištu ili prebivalištu u roku od 15 dana od ...