Iz dopisa što nam ga je uputila Željezničko pravna osoba, društvo A, razvidno je da je, sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, a temeljem Ugovora o pripajanju društva izvršeno pripajanje društva B, društvu A. Navode da je društvo A jedini osnivač i član oba društva, koja su u 100 % vlasništvu Republike Hrvatske. Željezničko ugostiteljstvo d.o.o. platilo je posebni porez na promet upotrebljavanih motornih vozila, koja je steklo kao pravni slijednik društva B. Mišljenja su da imaju pravo na povrat posebnog poreza što su ga platili u postupku preregistracije vozila, jer je riječ o stjecanju rabljenih motornih vozila koja ne podliježu obvezi plaćanju posebnog poreza na motorna vozila, a u skladu s mišljenjem Porezne uprave - Središnjeg ureda klasa 410-19/02-01/39, ur. broj: 513-07/02-2 od 13.2. 2002. Na navedeni upit odgovaramo u nastavku. Središnji ured Porezne uprave dao je navedeni odgovor na upit o načinu oporezivanja posebnim porezom na promet upotrebljavanih osobnih automobila i ostalih motornih vozila u slučaju kada je posebnim zakonom propisano da se pravna osoba dijeli, odnosno preoblikuje u dva ili više trgovačkih društava i ...