U predmetnom dopisu navodite da su Agenciji za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama (APIS IT d.o.o.) Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela Gradske skupštine Grada Zagreba klasa: 023-05/05-01/26, ur.broj: 251-01-04-05-3, od 20. prosinca 2005. povjereni na obavljanje poslovi koje je do prestanka rada obavljao Gradski zavod za automatsku obradu podataka (GZAOP). APIS IT d.o.o. započeo je sa radom 1. siječnja 2006. godine. Prema članku 5. Ugovora o osnivanju Agencije za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama sklopljenog 21. listopada 2005. između Republike Hrvatske i Grada Zagreba cjelokupnu imovinu koju koristi GZAOP (stvari i opremu, te sva imovinska i neimovinska prava) odmah nakon osnivanja početi će koristiti APIS IT d.o.o. APIS IT d.o.o. preuzeo je svu imovinu GZAOP-a, pa tako i službene automobile. Postavljen je upit da li je preuzimanjem rabljenih automobila od GZAOP-a nastala obveza plaćanja posebnog poreza na promet nekretnina, na koji odgovaramo u nastavku. Prema odredbama članka 1. stavci 2. i 3. Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (Narodne novine od br. 136/02. do 94/04.), na promet rabljenih osobnih ...