Upit i priložena lista s popisom od 11 motornih vozila koje ste imali na stanju na dan 31.12.2016., za koje ste prikazali Vaš izračun posebnog poreza na motorna vozila prema propisu koji je vrijedio do 31.12.2016. te prema propisu nakon 1. siječnja 2017., prema kojem Vam je posebni porez porastao s ukupno 45.800,00 kn (prema Zakonu do 31.12.2016.) na ukupno 221.000,00 kn (prema Zakonu od 1.1.2017.). Stoga molite da Vam se odobri obračun posebnog poreza po starome propisu ili ćete biti prisiljeni izvesti vozila iz Republike Hrvatske. Prema čl. 25. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 115/16.) za motorna vozila koja se na dan stupanja na snagu ovoga Zakona nalaze na stanju zaliha kod trgovaca rabljenim motornim vozilima i na koja nije nastala obveza obračunavanja i uplate posebnog poreza na motorna vozila, trgovac rabljenim motornim vozilima je dužan carinskom uredu nadležnom prema svom sjedištu podnijeti poreznu prijavu u roku do 15 dana od dana prodaje vozila namijenjenog za uporabu na cestama u Republici Hrvatskoj radi obračuna i plaćanja posebnog poreza, a najkasnije ...