Na vaš akt u kome postavljate pitanja:

1. podliježu li plaćanju posebnog poreza na luksuzne proizvede pozlaćeni/zlatni satovi uvezeni u Hrvatsku te zatim izvezeni u zemlju Europske unije;

2. treba li platiti posebni porez na luksuz na satove s dijamantima u situacijama - ako je jedan dijamant ili više njih samo na brojčaniku sata - ako su dijamanti na kućištu sata kao ukras;

3. plaćaju li posebni porez uvoznici ili kupci, prilikom prodaje robe krajnjem korisniku u situaciji kada uvoznik prodaje proizvode kupcu koji ih stavlja u daljnju prodaju, u nastavku odgovaramo.

Člankom 4. Zakona o posebnom porezu na luksuzne proizvode, (Narodne novine br. 105/99. i 114/01.), određeno je da su obveznici posebnog poreza na luksuzne proizvode, pravne i fizičke osobe koje proizvode (izrađuju) luksuzne proizvode i one osobe za čiji se račun uvoze takvi proizvodi.

Nastanak porezne obveze i plaćanje poreza, određeno je člankom 9. predmetnog Zakona, prema kojem obveza obračunavanja posebnog poreza na promet luksuznih proizvoda nastaje:

- u trenutku isporuke proizvoda kupcu,

- za uvezene proizvode, uključujući i uvoz preko carinskog skladišta u trenutku isporuke proizvoda kupcu,

- u trenutku uzimanja proizvoda za vlastitu krajnju potrošnju, te

 - u trenutku utvrđivanja manjka ...