Povodom Vašeg upita, vezanog uz određivanje poreznog statusa proizvoda trgovačkih naziva:

1. Nestea Ice Tea Peach 2. Celerac mliječni obrok sa žitaricama i medom,

a za koje ste nam u privitku dostavili preslike obvezujućih mišljenja o razvrstavanju robe u Carinsku tarifu KLASA: UP/I -413-06/10-11/193, URBROJ: 513-02-1321/5-10-2 od 24. lipnja 2010. godine i KLASA: UP/I -413-06/10-11/283, URBROJ: 513-02-1321/5-10-3 od 17. studenog 2010. godine, iz kojih je razvidno da se radi o instant napitku za pripremu bezalkoholnog pića (ledenog čaja), s okusom breskve, u izvornom pakiranju u vrećici od 20g i mliječnom napitku sa žitaricama i medom, za dojenčad i malu djecu, u izvornom pakiranju u tetrapaku 2x250 ml. u nastavku odgovaramo.

Prema članku 3. stavak 1. Zakona o posebnom porezu na bezalkoholna pića (Narodne novine br. 51/94., 139/97. i 107/01.), predmet oporezivanja su bezalkoholna pića koja se proizvode na teritoriju Republike Hrvatske ili se uvoze u carinsko područje Republike Hrvatske

U stavku 3. istoga članka predmetnog Zakona propisano je da se bezalkoholnim pićima smatraju osvježavajuća bezalkoholna pića od voćnog soka, voćne baze, biljnih ekstrakata, žitarica ili sirutke, umjetna osvježavajuća bezalkoholna pića i niskoenergetska osvježavajuća bezalkoholna pića, te sirupi namijenjeni za proizvodnju ili pripremu osvježavajućih pića, prema Pravilniku o ...