Vezano uz dostavljeni nam upit koji se odnosi na određivanje poreznog statusa praha – lopte čokolade, u nastavku odgovaramo.

Oporezivanje bezalkoholnih pića posebnim porezom u Republici Hrvatskoj, uređeno je Zakonom o posebnom porezu na bezalkoholna pića (Narodne novine br. 51/94., 139/97. i 107/01.)

Odredbama članka 3. citiranog Zakona, propisano je da su predmet oporezivanja posebnim porezom bezalkoholnih pića koja se proizvode na teritoriju Republike Hrvatske ili se uvoze u carinsko područje Republike Hrvatske, pri čemu se bezalkoholnim pićima smatraju osvježavajuća bezalkoholna pića od voćnog soka, voćne baze, biljnih ekstrakata, žitarica ili sirutke, umjetna osvježavajuća bezalkoholna pića i niskoenergetska osvježavajuća bezalkoholna pića, sirupi namijenjeni za proizvodnju ili pripremu osvježavajućih pića, te praškovi i pastile namijenjeni za pripremu osvježavajućih bezalkoholnih pića čijim se otapanjem u vodi prema uputi na deklaraciji dobivaju osvježavajuća bezalkoholna pića.

Kako se iz vašeg upita ne može točno utvrditi o kojoj vrsti proizvoda je riječ, ovom prilikom napominjemo da ukoliko se vaš upit odnosi na proizvode u prahu koji se miješaju s mlijekom kako bi se dobila topla čokolada, isti nisu predmet oporezivanja sukladno citiranim odredbama Zakona.

Međutim, upućujemo vas da se za određivanje poreznog statusa predmetnih proizvoda obratite mjesno nadležnoj carinarnici, koja će ...