U vezi vašeg upita o određivanju poreznog statusa proizvoda slijedećih trgovačkih naziva:

1. Sunquick - Orange drink concentrate 0,84 I; 2. Sunquick - Orange & Peach drink concentrate 0,84 I; 3. Sunquick Red Fruit - drink concentrate 0,84 I; 4. Sunquick Tropical - drink concentrate,

a za koje ste nam u privitku dostavili Obvezujuća mišljenja o razvrstavanju robe u carinsku tarifu Klasa: UP/l-413-06/10-11/357, URBROJ: 513-02-1321/3-11-3, 513-02-1321/3-11-4, 513-02-1321/3- 11-5, 513-02-1321/3-11-6, u nastavku odgovaramo.

Prema članku 3. stavak 3. Zakona o posebnom porezu na bezalkoholna pića (Narodne novine br. 51/94., 139/97. i 107/01.), bezalkoholnim pićima smatraju se osvježavajuća bezalkoholna pića od voćnog soka, voćne baze, biljnih ekstrakata, žitarica ili sirutke, umjetna osvježavajuća bezalkoholna pića i niskoenergetska osvježavajuća bezalkoholna pića, te sirupi namijenjeni za proizvodnju ili pripremu osvježavajućih pića, prema Pravilniku o temeljnim zahtjevima za osvježavajuća bezalkoholna pića i soda- vodu.

Nadalje, sukladno članku 6. stavku 3. citiranog Zakona, ako se uvoze ili nabavljaju sirupi, praškovi i pastile za osvježavajuća bezalkoholna pića, posebni porez plaća se na količinu osvježavajućega bezalkoholnog pića koja se dobije nakon otapanja u vodi prema priloženoj uputi.

Slijedom navedenog, ukoliko proizvodi za koje tražite određivanje poreznog statusa udovoljavaju uvjetima iz članka 40 ...