Vezano za vaš upit u kojem tražite odgovore na pitanja, trebate li nakon prerade uvezene sirove kave u prženu kavu, obračunati i platiti poseban porez na prženu kavu u iznosu od 12 kn/kg, iako je već prilikom uvoza plaćen poseban porez na sirovu kavu u iznosu od 5 kn/kg, a plasirat ćete je na tržište Republike Hrvatske i susjednih zemalja, u nastavku dajemo mišljenje.

U članku 3. stavak 1. Zakona o posebnom porezu na kavu (Narodne novine br. 87/05.) propisano je da je predmet oporezivanja kava koja se uvozi u carinsko područje Republike Hrvatske.

Stavak 2. navedenog članka Zakona propisuje da se pod kavom u smislu ovog Zakona podrazumijeva:

1. sirova kava (uključujući i onu bez kofeina), 2. pržena kava (uključujući i onu bez kofeina), 3. kavine ljuske i opne, te 4. ostale proizvode od kave.

Prema članku 7. predmetnog Zakona, porezna obveza posebnog poreza na kavu nastaje pri uvozu s danom nastanka carinskog duga, a plaća se za jedan kilogram neto težine sirove kave, pržene kave, kavine ljuske i opne, odnosno ostalih proizvoda od kave.

U članku 6. spomenutog Zakona, propisano je da se posebni porez na kavu plaća za jedan kilogram neto težine i to: ...