Primili smo upit obveznika poreza na dohodak M. P., koji se odnosi na porezni tretman kamata isplaćenih po osnovi zakašnjele isplate plaće. Plaće su poreznom obvezniku isplaćene po sudskim presudama ovrhom i to u razdoblju 1994. do 1997. godine. Nastavno odgovaramo.

Člankom 43. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 109/93.) koji se na utvrđivanje i oporezivanje dohotka fizičkih osoba primjenjivao u 1994. godini bilo je propisano da predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava i uplaćuje poslodavac odnosno isplatitelj dohotka, prilikom svake isplate dohotka. Dohodak od nesamostalnog rada činio je ukupan iznos plaće koja je isplaćena posloprimcu tijekom svakog mjeseca kalendarske godine kao poreznog razdoblja, a predujam poreza na dohodak obračunavao se po stopama koje su važile na dan isplate dohotka.

Člankom 4. Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja poreza na dohodak od nesamostalnog rada – plaća i mirovina (Narodne novine br. 113/93. i 35/95.) koji je donesen na temelju navedenog Zakona, bile su propisane odredbe o plaći u slučaju zakašnjele isplate. Tim odredbama Pravilnika bilo je propisano da ako je poslodavac s posloprimcem zaključio pisani ugovor o pozajmici plaće, pa je plaću isplatio sa zakašnjenjem, obveza poreza je dospjela u trenutku ...