Elektroničkim putem dostavljen je upit Odvjetničkog ureda "X" u vezi poreznog tretmana zemljišta kojeg prodaje tuzemni porezni obveznik koji je upisan u registar obveznika PDV-a. U upitu se navodi da je za spomenuto zemljište izdana izvršna lokacijska i građevinska dozvola, međutim da po istima nije započeta gradnja niti su iste produljene u smislu njihova važenja te da zbog proteka roka od 2 godine navedeni akti nisu više izvršni i temeljem istih se ne može pristupiti gradnji. Obzirom na navedeno postavljeno je pitanje smatra li se takvo zemljište građevinskim zemljištem. U vezi navedenog odgovaramo u nastavku. Prema odredbi članka 40. stavka 6. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13., 99/13., 148/13.,153/13. i 143/14., u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) građevinskim zemljištem u smislu stavka 1. točke k) toga članka smatra se zemljište za koje je izdan izvršni akt kojim se odobrava građenje. Odredbama članka 72. b stavka 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 79/13., 85/13. - ispravak, 16/13., 35/14. i 157/14., u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u) propisano je da se izvršnim aktom iz članka ...