Društvo iz dostavnog popisa koje pruža usluge središnjeg depozitorija i usluge poravnanja namire za tržište kapitala Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: društvo) zatražilo je očitovanje o poreznom tretmanu usluga koje pruža njegova tvrtka kćer. U upitu se navodi da je zbog obveze usklađenja poslovanja s Uredbom (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (dalje: EMIR), društvo u prosincu 2013. osnovalo tvrtku kćer, na koju planira prenijeti poslove poravnanja u svojstvu središnje ugovorne strane. U upitu se navodi da se razlozi osnivanja tvrtke kćeri temelje na odredbama EMIR-a prema kojima se prvenstveno zbog prudentnog upravljanja rizicima poslovi depozitorija moraju odvojiti od poslova poravnanja. Nadalje, prema navodima u upitu operativni rad tvrtke kćeri planira se do kraja prve polovice 2016. godine po okončanom postupku licenciranja pred EU regulatorom (ESMA) i Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga (dalje: HANFA) nakon čega će se usluge poravnanja za transakcije na Zagrebačkoj burzi pružati u okviru tvrtke kćeri koja će djelovati u svojstvu središnje druge ugovorne strane. U upitu se navodi da u skladu s člankom 2. stavkom 1. Uredbe EMIR ...