Od E.&S. b. d.d., primili smo upit koji se odnosi na porezni tretman primitaka što ih ostvaruju rezidenti realizacijom opcijskih planova iz inozemstva. U upitu je navedeno da E. B. AG iz Beča daje mogućnost da pojedini rukovoditelji u bankama članicama E. Grupe sklope ugovor o opcijskoj kupnji dionica. Ugovorom zaključenim sa zaposlenicima društava kćeri, E.B. AG iz Beča daje im pravo da unutar pet godina od dana sklapanja opcijskog ugovora imaju pravo kupiti dionice E.B. AG po povlaštenoj, unaprijed utvrđenoj cijeni koja je niža od cijene koja kotira na burzi. Postavljeno je pitanje kako se tretira primitak ostvaren u razlici između kupovne i tržišne cijene dionica odnosno radi li se o dohotku od nesamostalnog rada ili drugom dohotku ili dohotku od kapitala i koje je poreze i doprinose zaposlenik tuzemnog društva kćeri dužan platiti. Nastavno odgovaramo. Odredbama čl. 30. st. 1.,4., 5., 6. i 7. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.) propisano je da se dohotkom od kapitala, između ostalog smatraju i udjeli u dobitku koje ostvaruju članovi uprave i radnici trgovačkih društava dodjelom i opcijskom kupnjom vlastitih dionica u ...