​Koji je porezni tretman pretvaranja revalorizacijske rezerve u temeljni kapital društva odnosno nastanak porezne obveze prilikom prijenosa revalorizacijske rezerve u temeljni kapital ? Sukladno članku 5. stavku 1. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 177/04., 90/05. i 57/06.) porezna osnovica je dobit koja se utvrđuje prema računovodstvenim propisima kao razlika prihoda i rashoda prije obračuna poreza na dobit, uvećana i umanjena prema odredbama toga Zakona. Prema odredbama članka 9. stavka 1. Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine br. 95/05., 133/07., 156/08. i 146/09.) prihodima razdoblja za koje se utvrđuje porez (porezno razdoblje), sukladno članku 5. stavak 1. Zakona o porezu na dobit smatraju se bruto povećanja gospodarstvenih koristi za isporučena dobra, obavljene usluge i po drugim osnovama u obliku priljeva ili povećanja imovine ili smanjenja obveza što ima za posljedicu povećanje kapitala do kraja toga razdoblja. Povećanjem kapitala smatraju se i sva izravna povećanja dobiti i svih oblika kapitala osim revalorizacijskih pričuva. S revalorizacijskim pričuvama izjednačavaju se i odgovarajuće pričuve za vrijednosna usklađenja financijske imovine, utvrđene po posebnim propisima. Odredbama članka 39. Pravilnika o porezu na dobit propisano je da se revalorizacijske pričuve koje su formirane pri procjeni imovine koja se amortizira u razdobljima ...