U svezi s upitom koji ste nam dostavili, Klasa: 410-01/12-01/430, Ur. broj: 513-07-01/12-2, od 8. veljače 2012., o poreznom statusu predstavnika češke nacionalne manjine u Zagrebačkoj županiji, kao i načinu oporezivanja primitaka koje isti ostvaruje po toj osnovi i to mjesečne nagrade za rad, naknade troškova i sredstva za plaće, doprinose i ostale rashode, u nastavku odgovaramo:

Ustavnim zakonom o pravima nacionalnim manjina (Narodne novine br. 155/02., 47/10. – Odluka USRH, 80/10. i 93/11. – Odluka USRH) između ostalog uređena su prava i obveze, odnosno djelatnost vijeća nacionalnih manjina te predstavnika nacionalnih manjina. Prema članku 34. toga Ustavnog zakona predstavnik nacionalne manjine otvara račun sredstava koja se koriste za ostvarivanje manjinskih prava na području jedinice lokalne samouprave za koju je izabran, za financijski plan korištenja tih sredstava i završni račun tih sredstava. Financijski plan i završni račun sredstava koja se koriste za ostvarivanje manjinskih prava objavljuju se u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave za čije područje je izabran manjinski predstavnik. Na predstavnika nacionalne manjite te njegove ovlasti i obveze odgovarajuće se primjenjuju odredbe članaka 28., 29., 30. i 31., 32. i 33. toga Ustavnog zakona. Prema članku 29. toga Ustavnog zakona sredstva koja vijeće nacionalne ...