Banka „S“ iz dostavnog popisa obratila se upitom u vezi poreznog tretmana usluge naknade za obradu zahtjeva kod faktoringa. U upitu se navodi da banka „S“ u okviru svog poslovanja nudi uslugu otkupa potraživanja te u tu svrhu planira potpisati Ugovor o faktoringu s dobavljačem i kupcem. Prema navodima u upitu radi se o tuzemnom bez regresnom faktoringu u kojem se dobavljač obvezuje ustupiti faktoru predmet faktoringa kojeg čine sve tražbine dobavljača koje su u trenutku stupanja na snagu ugovora nedospjele, a koje dobavljač ima i koje će imati prema kupcu iz uobičajenog (komercijalnog) trgovačkog posla vezanog uz isporuku dobara. U upitu se navodi da je ugovorom definiran ograničeni iznos sredstava koja će dobavljaču biti raspoloživa radi tražbina dobavljača, nastalih isporukom dobara kupcu. Nadalje, prema navodima u upitu banka „S“ kod svakog pojedinačnog otkupa potraživanja naplaćuje naknadu koja se obračunava jednokratno u postotku od iznosa svake pojedinačne fakture i banka ju tretira kao oporezivu PDV-om. U upitu se navodi da banka „S“ pored spomenute jednokratne naknade koja se naplaćuje kod svakog otkupa, kod poslova faktoringa uvodi i „naknadu za obradu zahtjeva“. Naknada za obradu zahtjeva je prema navodima u upitu naknada za ...