Župan ... županije, dostavio je upit kl.: 400-01/06- 01107, ur. br.: 2198/1-01-06-2 od 14. veljače 2006. koji se odnosi na porezni tretman isplata naknade troškova u paušalnoj svoti županijskim vijećnicima koji za obavljanje dužnosti ne primaju plaću i to na temelju odluke predstavničkog tijela, u konkretnom slučaju na temelju Odluke skupštine ... županije. Postavljen je upit imaju li te naknade isti porezni tretman kao i zastupnički paušali koji se isplaćuju zastupnicima Hrvatskog sabora na temelju čl. 3. Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru (Narodne novine br. 55/00. i Odluke o zastupničkom paušalu - Narodne novine br. 14/03. i 70/04.) kojom je propisano da zastupnički paušal ne podliježe oporezivanju. U nastavku odgovaramo. Člankom 31. Zakona o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi (Naroden novine br. 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05.) propisano je da član predstavničkog tijela dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću, ali ima pravo na naknadu troškova u skladu s odlukom predstavničkog tijela. Ostala prava i dužnosti članova predstavničkog tijela utvrđuju se zakonom, statutom jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave i poslovnikom predstavničkog tijela. U konkretnom slučaju Skupština županije donijela je ...